XIN TRẢ LỜI GIÚP : BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CAO CẤP 2

1 post / 0 new
NGUYỄN THỊ HẰNG
NGUYỄN THỊ HẰNG's picture
XIN TRẢ LỜI GIÚP : BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CAO CẤP 2

Vào ngày 1/7/20x3, công ty Basil đã mua 100% vốn cổ phần thường của công ty Sage với giá $4.000.000. Vào ngày mua, vốn góp chủ sở hữu của công ty Sage là $2.500.000, lợi nhuận chưa phân phối là $800.000. Tại ngày 1/7/20x3, giá trị hợp lý của một tài sản cố định công ty Sage cao hơn giá trị còn lại $840.000. Tài sản cố định này đã được mua cách đây 2 năm với nguyên giá $3.200.000 và khấu hao luỹ kế là $800.000. Thời gian sử dụng còn lại của tài sản này là 6 năm tính từ ngày 1/7/20x3. Tất cả những tài sản và nợ phải trả khác có giá trị còn lại tương đương giá trị hợp lý.

Công ty Basil và Sage ghi nhận cổ tức nhận được trên cơ sở dồn tích, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong tài khoản “Tài sản dài hạn khác”, thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận trong tài khoản “Nợ dài hạn khác”.

Thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 30%.

Thông tin bổ sung:

  1. Vào ngày 1/7/20x4, công ty Sage bán một thiết bị sản xuất đã mua ngày 1/7/20x3 cho công ty Basil với giá bán $900.000. Vào ngày bán, giá trị còn lại của thiết bị này $800.000, khấu hao luỹ kế $200.000. Basil sẽ khấu hao tiếp tục thiết bị sản xuất này trong 4 năm.
  2. Trong tháng 5/20x6, Sage bán hàng tồn kho cho Basil với giá $500.000. Lượng hàng tồn kho này có giá gốc là $260.000. Toàn bộ hàng tồn kho này đã được Basil bán bên ngoài trong tháng 7/20x6.
  3. Trong năm 20x6 – x7, doanh thu từ giao dịch mua bán hàng hoá nội bộ là $2.400.000.
  4. Trong doanh thu nội bộ $2.400.000, gồm có $600.000 là doanh thu Basil bán cho Sage vào ngày 31/5/20x7, với lợi nhuận gộp là $350.000. Đến ngày 30/6/20x7, Sage vẫn chưa thanh toán tiền hàng cho Basil. Sage đã bán lượng hàng mua từ Basil ra bên ngoài trong tháng 8/20x7 với doanh thu là $700.000.
  5. Sage đã thanh toán phí quản lý hàng năm cho Basil là $150.000. Phí quản lý này được thanh toán vào ngày 30/6 mỗi năm.
  6. Vào ngày 31/12/20x5, Basil đã cho Sage vay $3.000.000, đáo hạn ngày 31/12/20x9. Lãi suất cho vay là 8%/ năm, thanh toán sau, vào ngày 31/12 mỗi năm.
  7. Trước ngày 1/7/20x6 và năm 20x7, Basil đã không có bất kỳ đánh giá giảm giá trị tài sản của Sage.
  8. Sổ hợp nhất của công ty Basil chuẩn bị cho năm kết thúc ngày 30/6/20x7 như sau:

 

 Basil

Sage

 Cộng

 Điều chỉnh

 Hợp nhất

 Nợ

Ref.

 Có

Doanh thu

14.500

12.800

 

 

 

 

 

Giá vốn hàng bán

(7.990)

(5.910)

 

 

 

 

 

Lợi nhuận gộp

6.510

6.890

 

 

 

 

 

Thu nhập khác

1.000

300

 

 

 

 

 

Chi phí bán hàng

(1.800)

(1.870)

 

 

 

 

 

Chi phí QLDN

(1.200)

(1.500)

 

 

 

 

 

Chi phí khấu hao

(1.050)

(950)

 

 

 

 

 

Chi phí tài chính

(600)

(300)

 

 

 

 

 

Lợi nhuận trước thuế

2.860

2.570

 

 

 

 

 

Thuế TNDN

(860)

(770)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lợi nhuận sau thuế

2.000

1.800

 

 

 

 

 

Lợi nhuận chưa phân phối 1/7/20x6

2.500

1.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cổ tức đã trả

(200)

(100)

 

 

 

 

 

Cổ tức công bố

(300)

(300)

 

 

 

 

 

Lợi nhuận chưa phân phối 30/6/20x7

4.000

2.600

 

 

 

 

 

Vốn góp chủ sở hữu

3.000

2.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quỹ

500

300

 

 

 

 

 

Tổng nguồn vốn

7.500

5.400

 

 

 

 

 

Cổ tức phải trả

300

300

 

 

 

 

 

Lãi vay phải trả

60

120

 

 

 

 

 

Phải trả nhà cung cấp

670

800

 

 

 

 

 

Nợ ngắn hạn khác

940

960

 

 

 

 

 

Nợ vay dài hạn

6.200

3.000

 

 

 

 

 

Nợ dài hạn khác

400

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiền

810

1.300

 

 

 

 

 

Cổ tức và lãi vay phải thu

420

200

 

 

 

 

 

Phải thu khách hàng

1.400

1.060

 

 

 

 

 

Hàng tồn kho

990

1.200

 

 

 

 

 

Tài sản ngắn hạn khác

1.000

610

 

 

 

 

 

Tài sản tài chính dài hạn

3.000

 

 

 

 

 

 

Đầu tư vào công ty Sage

4.000

 

 

 

 

 

 

Tài sản cố định hữu hình

7.420

9.090

 

 

 

 

 

Khấu hao luỹ kế

(3.180)

(2.800)

 

 

 

 

 

Lợi thế thương mại

-

-

 

 

 

 

 

Tài sản dài hạn khác

210

120

 

 

 

 

 

Tổng tài sản

16.070

10.780

 

 

 

 

 

Yêu cầu:

1. Hoàn chỉnh sổ hợp nhất bên trên để chuẩn bị báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm ngày 30/6/20x7.

2.  Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 30/6/20x7.